Rolnik przekaże ziemię rolną bliskim bez ograniczeń

Przekazanie nieruchomości rolnej bliskim bez ograniczeń czasowych

nieruchomość rolna

W dniu 22 czerwca 2017 roku Sąd Najwyższy w odpowiedzi na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Tarnowie wydał uchwałę, w której wyjaśnił, że określone w art. 2b ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz.U. z 2016 r. Poz. 2052) ograniczenie zbywania nieruchomości rolnej w ciągu 10 lat od jej nabycia (zgodnie z nowelizacją z 2016 roku) – nie dotyczy przekazywania tych nieruchomości na rzecz osób bliskich w rozumieniu tej ustawy (to jest na rzecz: zstępnych, wstępnych, rodzeństwa, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione).

Osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego przez 10 lat od dnia nabycia

Osoby, które po dniu 30 kwietnia 2016 roku nabyły ziemię rolną, muszą osobiście prowadzić gospodarstwo rolne i nie mogą go zbyć przed upływem 10-letniego terminu – chyba że zgodę wyrazi sąd. Wątpliwości interpretacyjne budził jednak przepis art. 2b ust.4, który wyłączał zastosowanie powyższej zasady w przypadku nabycia nieruchomości przez osobę bliską zbywcy. Zdarzało się, że sądy stwierdzały nieważność zawartych umów pomiędzy najbliższymi, jeśli przekazywano rolę przed upływem dziesięciu lat.

Ochrona gospodarstw rodzinnych powinna umożliwiać przekazywanie nieruchomości rolnej bliskim

Sąd Najwyższy nie tylko dokonał wykładni wątpliwych przepisów, ale wskazał jednocześnie, że przepisy ustawy mają w szczególności chronić rodzinne gospodarstwo rolne, umożliwiając jego przekazanie następnemu pokoleniu, jeśli to konieczne z racji na np. zły stan zdrowia dotychczasowych gospodarzy. Z takim stanem faktycznym zmierzył się Sąd Okręgowy w Tarnowie. Cytowana uchwała łagodzi rygorystyczne zasady obrotu nieruchomościami rolnymi i choć jej wiążący charakter dotyczy jedynie sprawy, w której zadano pytanie prawne – na pewno będzie miała wpływ na stosowanie powyższych przepisów przez wszystkich praktyków i jest aktualna w każdej sytuacji zbycia nieruchomości rolnej na rzecz bliskich osób, bez ograniczeń.

Uzasadnienie nie zostało jeszcze opublikowane, a tutaj można zapoznać się z treścią uchwały i zadanym pytaniem prawnym.

Tu można pobrać aktualną wersję ustawy o ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego downloadpdf .