Umowa sprzedaży lokalu/gruntu

Do dokonania czynności sprzedaży potrzebne będą:

 • dane osobowe stron, określenie, czy nabycie przedmiotu umowy następuje w: częściach ułamkowych, do wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej czy do majątku odrębnego – w przypadku małżeństw, w których obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej – dokument, na podstawie którego stwierdza się istnienie rozdzielności (w większości przypadków jest to wypis umowy majątkowej małżeńskiej, rzadziej – orzeczenie separacji, orzeczenie o ubezwłasnowolnieniu małżonka, orzeczenie o upadłości małżonka)
 • dla nieruchomości gruntowych, lokali stanowiących odrębne nieruchomości oraz dla spółdzielczych własnościowych praw do lokali, dla których założona została księga wieczysta – odpis zwykły księgi wieczystej wydany przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych albo w jednej z ekspozytur mieszczących się przy wydziałach sądów rejonowych (na życzenie Stron Kancelaria może pobrać taki odpis bądź wydrukować go za wcześniejszym złożeniem wniosku w Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych – za zwrotem uiszczonej przez Kancelarię opłaty z tego tytułu, wynoszącej odpowiednio 30 zł i 20 zł)
 • podstawa nabycia, czyli np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, innej umowy lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia; w przypadku nabycia na podstawie dziedziczenia – zawsze – oraz w przypadku nabyci w drodze  darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności,  zapisu (każdego), polecenia testamentowego, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, ,zachowku – po dniu 1 stycznia 2007 roku – Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego przez Zbywcę
 • wartość rynkowa przedmiotu umowy (cena sprzedaży),
 • warunki i data wydania nieruchomości,
 • numer konta bankowego Sprzedających – w przypadku zapłaty przelewem,
 • zaświadczenie, że w budynku/lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie od Administratora/Zarządcy/Wspólnoty, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych (lokale stanowiące odrębne nieruchomości),
 • w przypadku lokalu/działki obciążonej hipoteką – zaświadczenie Banku o wysokości zadłużenia z tytułu udzielnego kredytu hipotecznego,
 • w przypadku obciążania nabywanej nieruchomości hipoteką – umowa kredytowa w przypadku nabywania nieruchomości na kredyt lub inna podstawa do wpisu hipoteki, oświadczenie Banku wydane na podstawie art. 95 prawa bankowego (do wglądu)

w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dodatkowo:

 1. zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu wraz z informacją czy spółdzielni przysługuje prawo własności do gruntu na którym znajduje się budynek mieszkalny
 2. zaświadczenie ze spółdzielni o niezaleganiu w opłatach eksploatacyjnych za lokal

w przypadku działki dodatkowo:

 1. wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub też decyzja o warunkach zabudowy wraz z informacją o tym, czy nieruchomość położona jest w strefie rewitalizacji (bądź informacją, że Gmina nie podjęła uchwały o utworzeniu takiej strefy) z Urzędu Gminy,
 2. zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego (Urzędu Miasta na prawach Powiatu) – potwierdzające, że nieruchomość jest lub nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu i że jest lub nie jest objęta decyzją starosty (o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach) określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej,
 3. wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,
 4. w przypadku nieruchomości zabudowanej – opis budynku (rok budowy, ilość kondygnacji, powierzchnia użytkowa, ilość pomieszczeń)
 5. w przypadku podziału nieruchomości, który nie został ujawniony w księdze wieczystej – decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości (wraz z informacją, że jest ostateczna), mapa zatwierdzająca podział nieruchomości oraz wypisy z rejestru gruntów wraz z wyrysami z map ewidencyjnych dla wszystkich działek powstałych w wyniku podziału nieruchomości – wydane dla celów wieczystoksięgowych