Poświadczenie własnoręczności podpisu

Do dokonania czynności potrzebne będą:

  • dane osobowe składającego podpis

  • dokument (w oryginale), na którym ma być złożony podpis/na którym podpis uznaje się za własny – dokument sporządzony musi być w języku polskim, zaś w przypadku gdy jest sporządzony w języku obcym – musi być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego