Akt poświadczenia dziedziczenia

Do dokonania czynności potrzebne będą:

  • akt zgonu spadkodawcy,

  • testament/-y spadkodawcy, jeżeli został sporządzony/-e,

  • akt stanu cywilnego spadkobierców: odpisy (skrócone bądź zupełne) aktów urodzenia urodzenia, a w przypadku kobiet zamężnych – dodatkowo  odpisy aktów małżeństwa,

  • nr PESEL zmarłego – dowód osobisty zmarłego bądź zaświadczenie o numerze PESEL,

  • numery ksiąg wieczystych nieruchomości wchodzących w skład spadku wraz z podstawą nabycia przedmiotowych nieruchomości,

  • dane osobowe spadkobierców.