Pełnomocnictwo

Do dokonania czynności potrzebne będą:

  • dane osobowe mocodawcy,

  • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania),

  • określenie zakresu pełnomocnictwa,

  • jeżeli pełnomocnictwo ma dotyczyć sprzedaży nieruchomości, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – opis tego prawa/ nieruchomości, w tym wskazanie numeru księgi wieczystej, o ile księga jest dla nieruchomości prowadzona, ewentualnie – podstawa nabycia nieruchomości.