Umowa darowizny

Do dokonania u notariusza czynności darowizny potrzebne będą:

  • dane osobowe stron, określenie, czy nabycie przedmiotowej nieruchomości/prawa następuje w: częściach ułamkowych, do wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej czy do majątku odrębnego – w przypadku małżeństw, w których obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej – dokument, na podstawie którego stwierdza się istnienie rozdzielności (w większości przypadków jest to wypis umowy majątkowej małżeńskiej, rzadziej – orzeczenie separacji, orzeczenie o ubezwłasnowolnieniu małżonka, orzeczenie o upadłości małżonka)
  • w przypadku pokrewieństwa dalszego – odpisy skrócone aktów urodzenia
  • określenie przez darczyńcę, czy darowizna ma być zaliczana na poczet schedy spadkowej po nim,
  • odpis zwykły księgi wieczystej wydany przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych albo w jednej z ekspozytur mieszczących się przy wydziałach sądów rejonowych (na życzenie Stron Kancelaria może pobrać taki odpis bądź wydrukować go za wcześniejszym złożeniem wniosku w Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych – za zwrotem uiszczonej przez Kancelarię opłaty z tego tytułu, wynoszącej odpowiednio 30 zł i 20 zł)
  • podstawa nabycia, czyli np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, innej umowy lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia; w przypadku nabycia na podstawie dziedziczenia – zawsze – oraz w przypadku nabyci w drodze  darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności,  zapisu (każdego), polecenia testamentowego, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, ,zachowku – po dniu 1 stycznia 2007 roku Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego przez Zbywcę
  • wartość rynkowa nieruchomości,
  • warunki i data wydania nieruchomości,
  • zaświadczenie od Administratora, Zarządcy, Wspólnoty, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
  • w przypadku nieruchomości obciążonej hipoteką – zaświadczenie Banku o wysokości zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu hipotecznego.