Niezbędne dokumenty

Pióro

Do dokonania każdej czynności notarialnej niezbędne są dane osobowe biorących w niej udział stron: imiona i nazwiska, stan cywilny, imiona rodziców, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji (w Polsce), seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu, numer PESEL, w przypadku firm – numer KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP.

Dokumenty do umów powinny być do Kancelarii dostarczone odpowiednio wcześniej – w celu dokonania ich analizy przez notariusza oraz sporządzenia projektu umowy.

Po szczegółowe informacje zapraszamy na poszczególne podstrony:

Umowa sprzedaży lokalu/gruntu

Umowa darowizny

Testament

Akt poświadczenia dziedziczenia

Umowa majątkowa małżeńska

Pełnomocnictwo

Poświadczenie własnoręczności podpisu

Poświadczenie kopii za zgodność z okazanym dokumentem