Elektroniczne wnioski wieczystoksięgowe

Od 1 lipca tego roku notariusze, na podstawie sporządzanych aktów notarialnych, składają wnioski wieczystoksięgowe wyłącznie drogą elektroniczną.

Z dniem 1 lipca 2016 roku, na mocy ustawy – Ustawa o zmianie ustawy – elektroniczne-wnioski-wieczystoksiegoweKodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 218) weszły w życie przepisy zmieniające m.in. ustawę Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawę Prawo o notariacie.

Z najistotniejszych zmian, jakie nastąpiły – przepisy noweli wprowadziły obowiązek składania przez notariuszy wniosków wieczystoksięgowych dodając do katalogu czynności notarialnych składanie wniosków wieczystoksięgowych (jako internetowe wnioski wieczystoksięgowe wypełniane drogą elektroniczną). Za powyższe notariusz ma prawo pobrać taksę notarialną. Jest to w pewnym sensie usankcjonowanie przeważającego do tej pory poglądu doktryny i judykatury na temat tej czynności (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2013 roku, sygn. Akt III CZP 5/13) przyznała notariuszowi prawo do wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej, polegającej na zamieszczeniu w akcie notarialnym wniosku o wpis w księdze wieczystej i przesłanie go do właściwego sądu wieczystoksięgowego, co potwierdzało odrębny, od samego sporządzenia aktu notarialnego, charakter).

Jak wygląda złożenie wniosku wieczystoksięgowego ?

Obecnie wniosek wieczystoksięgowy nie jest już obligatoryjnym elementem aktu notarialnego (rozumianego jako dokumentu) i jego złożenie następuje, nie tak jak dotychczas, w ciągu terminu ustawowego 3 dni od dnia dokonania czynności, ale tego samego dnia, co czynność i to wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Elektroniczne wnioski wieczystoksięgowe wypełnianie przez Internet notariusz opatruje bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Po jego złożeniu, we wskazanych działach księgi wieczystej pojawia się wzmianka, która wyłącza rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych, co ma znaczący walor nie tylko prawny, ale też faktyczny. Dzięki powyższym zmianom nie tylko skrócono czas, w jakim notariusz mógł złożyć do sądu właściwy wniosek, ale też przyspieszył ujawnienie samego faktu jego złożenia.

Co po złożeniu wniosku w księdze wieczystej?

Po złożeniu wniosku, obowiązek jego poprawienia lub uzupełnienia spoczywa na stronie czynności notarialnej.
Notariusz w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia czynności zobowiązany jest przesłać do właściwego sądu dokumenty będące podstawą wpisu (o ile nie zostały sporządzone w postaci elektroniczne). Tak jak przed nowelizacją, złożenie wniosku wieczystoksięgowego przez notariusza traktowane jest jak złożenie go przez samego wnioskodawcę (stronę czynności).