Protokoły

Notariusz sporządza protokoły w sytuacjach wymaganych przepisami prawa bądź na życzenie strony. Są to np. protokoły Zgromadzeń Wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy spółek akcyjnych, protokoły zgromadzeń wspólnot mieszkaniowych, protokołu stawiennictwa i niestawiennictwa stron czynności, protokoły ze złożenia przez stawających określonych oświadczeń woli, protokoły złożenia i wydania pieniędzy/dokumentów do/z depozytu notarialnego, protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu i inne zdarzenia wywołujące bądź mogące wywołać określone skutki prawne czy dokumentujące przebieg czynności prawnej.