Depozyt notarialny

Notariusz może przyjąć na przechowanie papiery wartościowe lub pieniądze, w celu wydania ich wskazanej przez osobę składającą osobie. Depozyt takie nie może mieć jednak charakteru czynności abstrakcyjnej – jego złożenie musi wiązać się z dokonywaną w jego kancelarii czynnością notarialną. I tak np. strony umowy sprzedaży mogą postanowić, że cena za nabywaną rzecz płatna będzie poprzez złożoną do depozytu notariusza kwotę.
Przy składaniu depozytu sporządza się protokół, w którym wymienia się odpowiednio datę przyjęcia, tożsamość osoby składającej, datę mającego nastąpić wydania oraz imię, nazwisko i miejsce zamieszkania osoby odbierającej depozyt. Dla składanych depozytów kwot pieniężnych notariusz prowadzi osobne konto bankowe.

Wydanie depozytu również dokumentuje się stosownym protokołem oraz kwituje się wpisem w Księdze depozytowej.