Czynności notarialne

Kodeks

Zgodnie z art. 79 ust. Prawo o notariacie do czynności notarialnych dokonywanych przez notariusza należy:

1) sporządzanie aktów notarialnych;

2) sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia, podejmowanie czynności dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego oraz podejmowanie czynności związanych z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;

3) sporządzanie poświadczeń;

4) doręczanie oświadczeń;

5) spisywanie protokołów;

6) sporządzanie protestów weksli i czeków;

7) przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – tzw. depozyt notarialny;

8) sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów;

9) sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

10) składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej oraz przesyłanie do sądu wieczystoksięgowego dokumentów będących podstawą wpisu;

11) sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Notariusz dokonuje czynności notarialnej, co do zasady, w kancelarii notarialnej, jeżeli jednak przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, może jej dokonać także w innym miejscu.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Zawsze wtedy, gdy strona czynności nie posługuje się językiem polskim, a także na żądanie stron, notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego, przez nich przywołanego.

Aby dowiedzieć się więcej na temat dokumentów niezbędnych do dokonania czynności notarialnych kliknij tutaj.