Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych – kolejny krok w digitalizacji obrotu prawnego

Z dniem 9 kwietnia 2018 roku w życie weszły przepisy Ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398), które powołały do funkcjonowania Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. Repozytorium prowadzi Krajowa Rada Notarialna, w systemie teleinformatycznym, a służy ono do gromadzenia w formie elektronicznej wypisów aktów notarialnych dotyczących spółek, a dokładniej – przesyłane będą wypisy tych aktów notarialnych, które zawierają w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.centralne-repozytorium-wlektronicznych-wypisów-aktów-notarialnych

Czemu ma służyć CREWAN?

Repozytorium ma być swego rodzaju bazą aktów notarialnych (a dokładniej – ich treści), które powiązane są ze spółkami prawa handlowego. Raz umieszczony tam dokument będzie mógł być udostępniany docelowo wielu podmiotom prawa publicznego, co skróci czas dopełniania formalności, służyć ma jawności i dostępności danych i informacji. Przeglądanie akt rejestrowych spółek, jak też uzyskanie odpisów z tych akt, będzie szybsze i prostsze.

Nowe obowiązki notariuszy i wnioskodawców

Elektroniczny wypis aktu notarialnego, opatrzony kwalifikowanym podpisem, notariusz będzie przesyłał niezwłocznie po dokonaniu czynności. Z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu w CREWAN zostaje mu nadany indywidualny numer oraz generowane jest zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego w nim umieszczenia. Jeden egzemplarz tego zawiadomienia notariusz wręcza stronie czynności notarialnej, drugi składa przy oryginale aktu notarialnego. Dodać należy także, że dokument sporządzony przed dniem wejścia w życie ustawy też może być umieszczony w CREWAN – na wniosek strony aktu. Składając wniosek w postępowaniu rejestrowym wnioskodawca zobowiązany będzie do podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w CREWAN – jednakże dopiero od 1 marca 2020 roku. Do tego momentu załączniki do składanych wniosków będą miały postać dotychczasową – papierową. Sądy rejestrowe wydają w postaci elektronicznej dokumenty złożone do akt rejestrowych w postaci elektronicznej oraz w postaci papierowej ich kopie i odpisy.

Brak przepisów wykonawczych – skutki

Do przepisów wprowadzonych powyższą ustawą zmieniającą, na dzień umieszczenia niniejszej informacji, brak rozporządzenia wykonawczego precyzującego niezbędne do funkcjonowania Repozytorium kwestie. W związku z powyższym, rejestracja wypisów lub wyciągów z aktów notarialnych w CREWAN będzie rozpoczęta niezwłocznie po wydaniu tych przepisów przez Ministra Sprawiedliwości.